ธรรมบรรยาย 'วิธีชนะกรรม' โดย ท่าน ว. วชิระเมธี สถาบันวิมุตตยาลัย อธิบายเรื่องความเชื่อของกรรมนอกศาสนาพุทธในแบบต่างๆเช่น ลัทธิกรรมเก่า ลัทธิเทวนิยม ลัทธิหวังผลและดลบันดาล รวมทั้งแนวคิดกรรมแท้ๆตามศาสนาพุทธและแนวทางการแก้กรรมที่สรุปโดยย่อคือการมีสัมมาทิฎฐิ

Dhamma Lecture 'How to overcome karma' by W. VAJIRAMEDHI by Vimuttayalaya Institute. This lecture explains the believes of Karma, which are and are not Buddhism including absolute fate, theism, etc. Also, the gist of how to overcome karma is by having the right view or right understading per the Noble Eightfold Path.

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.