Article Index

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวช โกณฑัญญะจึงชวนบุตรพราหมณ์ 4 คนคือ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ ออกบวชไปตามปรนิบัติพระองค์ขณะพระองค์ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ณ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ( ปัจจุบันสถานที่นี้เรียกว่า ดงคศิริ ) ด้วยหวังว่าเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจักได้รับคำสั่งสอนจากพระองค์ แต่เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยา คืออดอาหาร หันมาเสวยพระกระยาหารเหมือนเดิม โกณฑัญญะและสหายทั้งสี่เข้าใจว่า พระองค์ทรงคลายความเพียรเวียนมาเป็นคนมักมากเสียอล้ว ไม่มีโอกาสตรัสรู้ตามที่ตั้งใจแน่ จึงพากันหนีไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพารณสี 

เมื่อพระสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ทรงดำริหาผู้ที่จะรับฟังธรรมทรงเห็นว่าปํญจวัคคีย์มีพื้นฐานความรู้ที่พอจะเข้าใจได้ จึงเสด็จดำเนินด้วยพระบาทจากพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ไปยังป่าอิสิปตนมฤคทายวัน หลังที่ทรงสามารถทำให้ปัญจวัคคีย์เชื่อว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แน่แล้วและยินยอมฟังธรรม พระองค์จึงแสดง “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร” ให้ฟัง

ในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานั้นโกณฑัญญะได้ “ธรรมจักษุ” (ดวงตาเห็นธรรม ) คือ เกิดความเข้าใจเห็นแจ้งตามสภาพเป็นจริงว่า “ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีการดับสลายเป็นธรรมดา” และบรรลุเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบัน พระพุทธองค์ได้ทรงเปล่งอุทานว่า อญฺญาสิ วต โภ โกณฺฑญฺฌญ อญฺญษส วต โภ โกณฺฑญฺฌญแปลว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ อาศัยอุทานว่า อญฺญาสิ ที่แปลว่า ได้รู้แล้วนั่น คำว่า อญฺญา จังได้กลายมาเป็นคำนำหน้าชื่อว่า “อัญญาโกณฑัญญะ” แต่บัดนั้นมา

ครั้งท่านโกณฑัญญะได้ธรรมจักษุแล้วก็ได้ทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานอนุญาตให้อุปสมบทด้วยวิธี”เอหิภิกขุอุปสัมปทา” พระอัญญาโกณฑัญญะได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกและเป็นปฐมสาวก หลังจากพระอัญญาโกณฑัญญะอุปสมบทแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา เบ็ดเตล็ดโปรดท่านทั้งสี่ที่เหลือตามสมควร แก่อัธยาศัยให้เห็นธรรม และทรงประทาน เอหิภิกขุอุปสมบท โดยลำดับคั้นพระปัญจักวัคคีย์ได้อุปสมบทครบทุกรูปแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดท่านทั้งห้าซึ่งได้บรรลุอรหัตผลในคราวเดียวกัน

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.