Article Index

หนังสืออิเลคโทรนิคส์เรื่องท่านพ่อลี ธัมมธโร พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตกล้าแข็ง เป็นหนังสือรวบรวมประวัติและปฎิปทาอีกเล่มหนึ่งที่เรียบเรียงโดยคณะศิษยานุศิษย์ของท่านพ่อลี ธัมมธโร ในโอกาศครบ 47 ปีวันมรณะภาพของท่านพ่อลี ธัมมธโร จัดรูปเล่มสวยงามและมีภาพประกอบที่ทรงคุณค่า เป็นผลงานคุณภาพอีกชิ้นหนึ่งของ ธ. ภูผาสูง (พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร) 

พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตกล้าแข็ง 1/2
พระอริยเจ้าผู้มีพลังจิตกล้าแข็ง 2/2

 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.