Article Index

(English) วัดพุทธธัมมธโร  เมืองคอนคอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา  สร้างขึ้นเพื่อบูชาพระคุณและเป็นอนุสรณ์สถานแด่ท่านพ่อลี  ธัมมธโร แห่งวัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระปรมาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน และได้รับแต่งตั้งเป็นหนึ่งในวัดสาขาอย่างเป็นทางการของวัดอโศการามจำนวนไม่กี่แห่งในต่างแดน

พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวังโส พรรษา 37 เจ้าอาวาสวัดพุทธธัมมธโร ท่านอุปสมบทสู่เพศบรรพชิตที่วัดอโศการามในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2518   จึงดำริเลือกนามอันเป็นมงคลของวัดนี้มาจากนามฉายาของพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธัมมธโร)    แห่งวัดอโศการาม 

วัดพุทธธัมมธโร
(Wat Buddhadhammadharo)

วัดพุทธธัมมธโร ตั้งอยู่เลขที่ 1217 Babel Lane. Concord, CA94518 ซึ่งมีพื้นที่ 0.39 เอเคอร์ แบ่งออกเป็นสองอาคาร คือ ที่พักสงฆ์ และศาลาเอนกประสงค์ โดยมีพระพุทธเมตตาพิชิตมาร  เป็นพระประธานวัด 

ประวัติความเป็นมา

จุดประกายสืบเนื่องมาจากการที่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า และคณะศรัทธาชาวเมือง Concord-Oakland-San Francisco และบริเวณใกล้เคียง มีความต้องการสร้างวัดธรรมยุตในเขตซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย รัฐแคลิฟอร์เนียภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์และพระธรรมทูต ที่มาปฏิบัติศาสนกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน และประกอบพิธีกรรมบำเพ็ญกุศลทางพระพุทธศาสนา
 3. เพื่อเป็นศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรในต่างประเทศ
 4. เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจชาวพุทธทุกหมู่เหล่า
 5. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามต่างๆ

ประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สำคัญ

วัดพุทธธัมมธโร เดิมชื่อวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เพราะตั้งชื่อตามสถานที่วัดตั้งอยู่คือเมืองโอคแลนด์ (Oakland) ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ใหม่ที่เมืองคองคอร์ด (Concord) จึงได้ตัดชื่อเมืองออกไปให้เหลือแต่คำว่า “พุทธธัมมธโร” 

 • วันที่ 19 มิถุนายน 2548 คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีมติรับวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ให้เป็นวัดลำดับที่ 44 ในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา  และอนุมัติให้พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัด
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2549  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส ได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร (ปัจจุบันชื่อวัดพุทธธัมมธโร)
 • วันที่ 29  พฤษภาคม 2550 ได้ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งแห่งใหม่ชั่วคราวประมาณ 1 เดือน (โดยความอุปถัมภ์ของคุณพรรณี อุปฮาต และคุณเสนาะ สินโพธิ์) ณ อาคารเลขที่ 55 Bayview. Bay Point, CA 94565   ซึ่งในระหว่างนี้คุณโอฬาร แฮนดี้ และคณะกรรมการสร้างวัด ณ สถานที่แห่งใหม่ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ มาโดยลำดับจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี
 • วันที่ 27  มิถุนายน 2550
  ได้ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากวัดโอคแลนด์พุทธธัมมธโร เป็นวัดพุทธธัมมธโร(WatBuddhadhammadharo)อย่างเป็นทางการ
 • วันที่  29 มิถุนายน 2550
  พระสงฆ์ได้ย้ายเข้าพักและปฏิบัติศาสนกิจที่วัดพุทธธัมมธโร  เมืองคอนคอร์ด อย่างเป็นทางการ     ซึ่งเป็นสถานที่มีความเหมาะสมหลายประการ   โดยเฉพาะพื้นที่ในการรองรับคณะศรัทธาสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญกุศลที่วัดอย่างเพียงพอ      ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นโดยลำดับ
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2550
  ทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธเมตตาพิชิตมาร เข้าประดิษฐานเป็นพระประธานในศาลาเอนกประสงค์ และจัดงานประชุมสามัญประจำปีของวัดครั้งที่ 1/2550
 • วันที่  30  กรกฎาคม  2550
  มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน  5 รูป    คือ    
  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส  (เจ้าอาวาส) 
  พระมหาบรรลือ ฐานิสสโร ป.ธ. ๘
   (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
  หลวงพ่อโชคชัย   อิสฺสรเตโช (ปัจจุบันกลับไปจำพรรษาที่ประเทศไทย)
  พระอานุภาพ จิรวํโส (ลาสิกขา)
  และพระรักษพล กุลวฑฺฒโน (ปัจจุบันเป็นเจ้าสำนักสงฆ์วัดโอไฮโอธรรมาราม)
 • วันที่ 4 พฤศจิกายน 2550
  งานกฐินสามัคคีครั้งแรกที่สถานที่ใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 • ปัจจุบัน  2555
  มีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน  2 รูป    คือ    
  พระอาจารย์เริ่มชัย ชินวํโส  (เจ้าอาวาส) 
  และพระอาจารย์ศิริชัย มารชิโน

ทางด้านศาสนวัตถุ

เนื่องจากเป็นวัดที่สร้างใหม่ จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่หลายประการ    (1) ที่พักพระสงฆ์ มีขนาด 1,141 sq. ft (2)   ศาลาเอนกประสงค์ มีขนาด 550 sq. ft.  ซึ่งใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้เป็นศูนย์การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  ดังนั้น เพื่อให้มีสภาพที่สมบูรณ์สวยงามและคงทนถาวร จึงได้ดำเนินการต่างๆ เช่น ปูพื้นศาลา ทาสีอาคาร และลาดพื้นปูนซีเมนต์ ฯลฯ มาโดยลำดับ

ทางด้านศาสนบุคคล

 -ฝ่ายบรรพชิต มีพระสงฆ์และพระธรรมทูต มาปฏิบัติศาสนกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยยึดถือพระธรรมวินัยเป็นหลัก และข้อบังคับคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหรัฐอเมริกาเป็นแบบแผนในการปกครองของวัด  มีเจ้าอาวาสเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบและบริหารพัฒนาในกิจการต่างๆ ของวัด  รวมทั้งพระลูกวัดได้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ซึ่งทางวัดได้กำหนดกิจวัตรประจำวันที่สำคัญมีดังนี้ 

06:00 น. ทำวัตรเช้าและเจริญเมตตาภาวนา 

10:00 น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาต 

10:30 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 

18:30 น. ทำวัตรเย็นและเจริญเมตตาภาวนา 

-ฝ่ายคฤหัสถ์ มีคณะกรรมการบริหารวัดช่วยดูแลจัดการเรื่องอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสม      ซึ่งทางวัดได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูจากพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า โดยยึดหลักสามัคคีธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นสำคัญ

ทางด้านศาสนพิธี

ในแต่ละเดือนของทุกๆ ปี ทางวัดได้กำหนดงานงานบำเพ็ญบุญกุศล  ที่สำคัญดังนี้คือ งานบุญวันขึ้นปีใหม่, งานบุญวันมาฆบูชา,   งานนมัสการพระพุทธเมตตาพิชิตมาร (พระประธานวัด), งานบุญวันวิสาขบูชา, งานบุญผ้าป่าบูชาคุณแผ่นดิน, งานวันอาสาฬหบูชา, งานบุญวันเข้าพรรษา,   งานวันแม่,  งานบุญวันสารท, งานวันออกพรรษา, งานบุญกฐินสามัคคี, งานวันพ่อ

ทางด้านศาสนธรรม

ทางวัดมุ่งเน้นและส่งเสริมการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีการแจกหนังสือและเทปธรรมะ (ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  เพื่อเป็นธรรมวิทยาทาน 

การร่วมทำบุญกุศล

นอกจากการมาทำบุญที่วัดโดยตรงแล้ว ยังสามารถส่งเช็คหรือโอนเข้าธนาคาร
เลขที่บัญชี  9341186743 CHASE BANK   สั่งจ่ายในนาม WAT BUDDHADHAMMADHARO  หรือจ่ายผ่านPayPal หรือเครดิตการ์ดได้เพียงกดปุ่มบริจาคด้านล่าง

 

วัดพุทธธัมมธโร   ไม่ใหญ่โตมโหราฬทางวัตถุ

มุ่งทานศีลภาวนาขอสาธุ   ตราบบรรลุมรรคผลจนนิพพาน

 


Wat Buddhadhamadharo (aka. Wat Concord) residing at Concord, California was found to gratify and commemorate Ven Ajaan Lee Dhammadharo, Asokaram temple, Samutprakan, Thailand, who was a significant disciple of Ven Luangpu Mun Bhuritatto a grand master of Thailand forest tradition Buddhism. In addition, this monastery is one of few official branch monasteries of Asokaram temple. 

Ven Roemchai Chinwangso with 37 vassa (years in robe), the abbot of Wat Buddhadhammadharo, has ordained into monkhood since May 18th, 1975 at Asokaram temple, Thailand.  He named the organization after the monastic name of Pra Sutthidham Rangsi Kampeera Mathajarn (aka. Ven Ajaan Lee Dhammadharo) at Asokaram Temple.  
 Wat Buddhadhammadharo
Wat Buddhadhammadharo resides at 1217 Babel Lane, Concord, CA 94518 on a 0.39-acres property, which comprises of two buildings—a monastic residence and a Dhamma hall, which also situates Buddha Metta Statue as its main Buddha statue
History
The monastery was found by devout Buddhists in Northern California (i.e. Concord, Oakland, San Francisco, and nearby cities), who were willing to have a Dhammayut Theravada Buddhist monastery in Bay area and northern California with following objectives.
1.   Be a residence for monks and Buddhist missionary monks in the US,
2.   Be a center for meditation practice and Buddhist rituals,
3.   Be a long term center to establish Buddhism aboard
4.   Be a center for devout Buddhists,
5.   Be a community center for education, tradition, and custom for Thais and Laos.
Past Major Event Milestones
Wat Buddhadhammadharo was originally known as Wat Oakland Buddhadhammadharo, since it originally resided in City of Oakland. Later, the monastery moved to City of Concord, so the city name got removed and just went by “Wat Buddhadhammadharo”.
 • June 19th, 2005: Dhammayut Sangha of USA approved Wat Oakland Buddhadhammadharo (now known as Wat Buddhadhammadharo) in California to be a monastic center number 44th in the US and approved Ven Ajaan Roemchai Chinwangso as a caretaker abbot.
 • June 17, 2006: Ven Ajaan Roemchai Chinwangso was officially appointed as an abbot of Wat Oakland Buddhadhammadharo
 • May 29th, 2007: The monastery was relocated to a temporary location for one month with a support of Ms. Panni Op-hat and Mr. Sanao Sinpo at 55 Bayview, Bay Point, CA 94565. Meanwhile, Ms. Olan Handy and the committee successfully completed the paperwork and process necessary to move in to the new permanent location.
 • June 27th, 2007: The organization was officially changed the registered name to Wat Buddhadhamadharo.
 • June 29th, 2007: Monastic members officially moved in and practiced religious ceremonies at Wat Buddhadhammadharo in Concord, CA. The new location is more suitable for our purposes in many ways, especially its larger lot size that could sufficiently support the growing group of devout Buddhists.
 • July 8th, 2007: The Buddha statue ‘Pra Buddha Metta Conquering Mala’ has been moved into the dhamma hall. The first annual meeting was held on the same day.
 • July 30th, 2007:  five monastic members stayed at the new location for the first rainy retreat.
  • Ven Ajaan Roemchai Chinwangso (Abbot)
  • Ven Maha Banlau Thanissaro, P.C. 8 (Currently residing at a monastery in Thailand)
  • Ven Luangpho Chokchai Issarataecho, (Currently residing at a monastery in Thailand)
  • Pra Anupap Jirawangso, (Disrobed)
  • Pra Rukkapol Kulwattano (aka Bhute Awang, currently an abbot for Wat Ohio Dhammaram)
 • November 4th, 2007:  first Kathina celebration with a great turnout.
 • Present (2012):  two monastic members at the monastery.
  • Ven Ajaan Roemchai Chinwangso (Abbot)
  • Ven Ajaan Sirichai Marchino
Building
Due to its nature of a new monastery, there have been several improvement projects such as (1) Monastic residence of 1,141 sq. ft (2)   Dhamma hall of 550 sq. ft., which has been used to performed religious ceremony and ritual, as well as a center for education and tradition events, etc.  The improvement projects were focused on durability and ascetic of the building, which includes new flooring, painting, cement slap, etc
Personnel
Monastic Members: The monastery has monks and missionary monks to conduct the teaching of lord Buddha, by abiding by Vinaya Pitaka (Precepts) and rules of Dhammayut Sangha of USA as its management philosophy. The abbot would be the lead in supervising and manage the development of all activities of the monastery. Other monks would assist and support to improve the organization efficiency. The main religious practice duty is as follows     
06:00AM Morning service and meditation 
10:00AM Offsite alms round 
10:30AM Food offering to monastic members 
06:30 PM Evening service and meditation 
Lay Community The lay committee would assist in miscellaneous tasks as needed. The monastery has been supported by devout Buddhists nearby all along with a principle of harmony and organization benefits.
Religious Ceremonies
Each month the monatery would held religious events such as merit making ceremonies on New Year’s day, Maka Puja, Worshipping Pra Buddha Metta, Vesak, Asalaha Puja, Rainy Retreat day, Mother’s day, Sart Thai day, End of Rainy retreat day, Kathina celebration day, Father’s day
Dhamma Teaching
The monastery focuses and encourages the practices of insight meditation mainly. Several thousands of dhamma books and CDs (in Thai and English) have been given out for free each year
Donation
You may send a check directly to the monastery, pay to ‘Wat Buddhadhammadharo’. You may also wire transfer to Account # 9341186743 CHASE BANK, Account name as “WAT BUDDHADHAMMADHARO”. You may pay with PayPal or a credit card or ATM card by clicking the button below.  
Wat Buddhadhamadharo has never been materialistic or  focused on the size of its facilities.
We focus on Buddha precepts, insight meditation to reach nirvana.
 

 

HOME | DHAMMAYUT USA | TEMPLE MAP | CONTACT

Wat Buddhadhammadharo 1217 Babel Lane Concord California 94518 USA.

วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา.